Stichting Friesland Pop is dé organisatie voor verbetering van het Friese popklimaat.

Stichting Friesland Pop is dé organisatie voor ontwikkeling van talent en de pop-infrastructuur in Fryslân. Ze doet dat door het organiseren van provinciaal overkoepelende evenementen zoals Talentstages, contests en Friese Lente en het voorzien van coaching en informatie aan artiesten en een ieder die daar verder belang bij heeft. Friesland Pop richt zich direct op de artiesten, podia, overheden en belangengroepen en daarmee ook indirect op de consument van popcultuur:

  • Aan artiesten levert Friesland Pop advies, coaching en informatie en tevens indirect ondersteuning en optreedmogelijkheden (Friese Lente, Free Festival, Talentstages, ST>RT, Music Export Fryslân en contests)
  • Aan Friese podia en festivals levert Friesland Pop advies en informatie, met name ook over financiële mogelijkheden voor het realiseren van nieuw programma.
  • Aan overheden en belangengroepen levert Friesland Pop advies en informatie op het terrein van beleidsvorming en faciliteiten. Tevens initieert Friesland Pop samen met anderen nieuwe projecten en ontwikkelingen op het terrein van de popcultuur in Fryslân.

 

Friesland Pop is de drijvende kracht achter het Fries Popnet, een samenwerkingsverband met de Friese podia, de popopleidingen en Popfabryk, dat dient als broedplaats van nieuwe ontwikkelingen in de Friese popcultuur. Met de Friese dance- en hiphop-organisaties ontwikkelt ze nieuwe initiatieven op het gebied van de dance in Fryslân.

Friesland Pop is lid van POPnl, de landelijke samenwerkingsstichting van provinciale popkoepels.

 

OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie

MEDEWERKERS

Friesland Pop werkt voor haar activiteiten zoveel mogelijk samen met zowel de partners in het Fries Popnet als anderen uit het Friese popveld. Selecties en programmering van de verschillende activiteiten komen mede tot stand door adviezen van onafhankelijke programmacommissies en jury’s.

 

ORGANOGRAM

 

BESTUUR EN RAAD VAN ADVIES

Friesland Pop wordt bestuurd door een klein maar deskundig bestuur, bestaande uit Nieske Ketelaar (voorzitter), Fokke van der Veen (penningmeester), Edwin Zwaagman (secretaris) en Remko de Jong.

De Raad van Advies bestaat uit Simon Tijsma, Piter Terpstra, Bianca Harms, Baukje de Vries, Marius de Boer, Jan Tekstra en Eric Ennema.

 

STAGES

Bij Friesland Pop is er doorlopend plek voor stagiairs van middelbare en hogere beroepsopleidingen. Wil je ook bij ons stage lopen? Stuur ons dan een motivatiebrief én je cv of bel tijdens kantooruren voor meer informatie.

WerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijze

Friesland Pop en haar projecten

Friesland Pop mikt op een zo hoog mogelijke kwaliteit en een zo groot mogelijke diversiteit van de Friese popcultuur. We willen dat mede tot stand brengen door het faciliteren, ondersteunen, coachen en zichtbaar maken van poptalent. Er is in Fryslân veel talent dat continu ontdekt, gestimuleerd en ontwikkeld kan worden. Talenten binnen de popcultuur worden niet alleen beter door veel op te treden, maar ook door artistiek inhoudelijke terugkoppeling. Dit laatste doen wij door begeleiding, beoordeling en advisering van artiesten in de vorm van coaching en feedback. Maar ook door bij onze wedstrijden en projecten muzikanten te beoordelen. Onder meer in uitgebreide juryrapporten over de tracks, biografie en foto en door na een optreden meteen op alle aspecten opbouwende kritiek te geven. Coaching doen we soms zelf en andere keren in samenspraak met programmeurs en andere professionals.

Drie kerntaken

Bij realisatie van de plannen van Platform Popcultuur Noord-Nederland voor de drie Noordelijke ontwikkelingsprojecten Hit The North, Urban Beats North en The Electronic North ligt er voor Friesland Pop een verantwoordelijke taak in het toeleveren van acts naar deze trajecten voor noordelijke toptalenten. We brengen onze doelstellingen en ambities in praktijk door te focussen op drie kerntaken:

  1. Het realiseren van popprojecten voor talentontwikkeling in Fryslân
  2. Samen met onze partners in het Fries Popnet en onze connecties met (inter)nationale netwerken als Popronde, POPnl, Popsport, Grote Prijs van Nederland, Kunstbende, Poppunt België en Stage Europe Network de Friese makers en talenten verder helpen
  3. Samen te werken met collectieven, podia, gemeenten en kleinere initiatieven in de regio om zodoende ook de basis – waar de Friese toptalenten per slot van rekening vandaan komen – op orde te hebben.

Onze rol in de Friese kunstinfrastructuur

Om deze kerntaken uit te voeren en onze doelstellingen en ambities te verwezenlijken organiseren we een scala aan projecten en diensten; Friesland Pop organiseert jaarlijks op meer dan 150 podia meer dan 100 activiteiten met meer dan 1000 deelnemers voor gemiddeld 35.000 bezoekers. Daarmee zijn we een onmisbare organisatie voor de Friese kunstinfrastructuur. We zorgen ervoor dat onze projecten voortdurend goed blijven aansluiten bij de ontwikkelingen en trends in de popcultuur zodat ze aantrekkelijk blijven voor opkomend talent en doorstroming naar grotere podia in Nederland en daarbuiten mogelijk maken. Hiervoor zetten we onze ruime expertise en vele contacten in de sector in.

Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice Codes Cultural Governance, Inclusiviteit & Fair Practice

Governance Code Cultuur

Als stichting werkt Friesland Pop al een aantal jaren volgens de Governance Code Cultuur, waarbij het bestuur eindverantwoordelijk is en de dagelijkse leiding berust bij de directeur. Het bestuur wordt hierin ondersteund door een raad van advies. Deze raad is evenals het bestuur divers ingevuld qua gender, regio en maatschappelijke functie en geeft advies waarbij de meer langlopende ontwikkelingslijnen en de maatschappelijke relevantie van Friesland Pop als ondersteunende organisatie belangrijke items zijn. Leden van de raad en het bestuur komen uit diverse maatschappelijke geledingen en staan voor een werkwijze waarbij ruimte wordt gegeven aan betrokkenheid van belanghebbenden en gelet wordt op duurzaamheid, inclusiviteit en regionale spreiding.

Fair Practice Code

Als organisatie is Friesland Pop erg blij met de Fair Practice Code, want maar al te vaak zijn het de artiesten die de sluitpost zijn in de organisatie van een cultureel evenement. De stichting werkt dan ook al een aantal jaren met minimumgages per artiest, zij het dat het daarbij nog niet om enorme bedragen gaat, omdat het bij talentontwikkeling ook vaak om artiesten gaat die nog aan het begin van een traject staan. Desalniettemin gaat Friesland Pop per 2021 deze gages op minimaal € 50,- per persoon stellen. Voor professionals (zowel op als naast het podium) hanteert Friesland Pop de SENA-norm van € 250,- per persoon per dag. Friesland Pop volgt met belangstelling de landelijke richtlijnen waar vanuit POPnl en Popcoalitie aan wordt gewerkt.

Code Diversiteit & Inclusie

Friesland Pop kent een open werkwijze. Er is al een aantal jaar een evenwichtige balans in gender qua personeel, bestuur, stagiaires en freelancers. Dat geldt ook voor de eigen activiteiten en projecten. Met name de contests en talentstages springen er wat aantal vrouwelijke deelnemers en winnaars betreft positief uit. Zo kenden de laatste edities van de Kleine Prijs, de dj-contest en de singer-songwriter contest vrouwelijke winnaars, de laatste categorie zelfs in de afgelopen vier edities. In de andere wedstrijden blijven de vrouwelijke muzikanten nog achter. Hierop gaan we in de coaching extra accent leggen. Welke knelpunten komen zij tegen en hoe kunnen we hen helpen die barrières te slechten. Dit geldt ook voor poptalent in Fryslân met een niet-Westerse achtergrond die deelnemen aan andere stijlen dan hiphop/urban, waaraan al langer deelnemers met diverse culturele achtergronden deelnemen. Door vertegenwoordigers van deze doelgroepen op te nemen in de jury, verlagen we de drempel om mee te doen, daarbij kan dit ook andere juryleden alert maken op het belang van diversiteit en inclusie.

Wat voor gender en achtergrond van de deelnemers geldt, geldt ook voor de verschillende stijlen in de muziek. Ook hierin willen we dat iedereen zich welkom voelt. Sinds 1998 organiseert Friesland Pop ook dj/producers-contests, clinics en talentstages en speciale shows voor acts uit de hardere stijlen. Ook andere voorkomende stijlen komen bij projecten van Friesland Pop aan bod. Daarnaast nodigen we niches ook nadrukkelijk uit deel te nemen aan de band contest zodat er onder de muzikanten en de acts uitwisseling tot stand kan komen en het publiek diverser wordt.

Bij al onze activiteiten en evenementen houden we een goede regionale spreiding nauw in het oog. Friesland Pop werkt voor projecten als Talentstages en Sunday Sessions graag samen met zorginstellingen. Zo komen ook de mensen die onder begeleiding in deze instellingen werken en meehelpen bij onze evenementen, in contact met de popcultuur.

 

Verslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloadsVerslagen en downloads

Meerjarenplan Friesland Pop

Meerjarenplan Friesland Pop

Friesland Pop Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018